10 dôvodov, prečo nakúpiť práve u nás

 1. Skúsenosti: slovenský výrobca so svetovými skúsenosťami. Ponúkame najvýhodnejšie ceny v pomere k ponúkanej kvalite. Rokmi preverené skúsenosti s výrobou a exportom na náročné trhy západnej Európy a USA.
 2. Výrobné spracovanie akýchkoľvek Vašich požiadaviek v rozsahu našich výrobných možností. Možnosť úpravy chemických parametrov, na základe Vašich požiadaviek. Túto možnosť Vám čisto obchodné firmy nemôžu ponúknuť.
 3. Všetko pod jednou strechou, široká škála produktov:
  • vstupné suroviny
  • medziprodukty
  • finálne výrobky
  • sme vlastníkmi všetkých priestorov – výroba a sklady
 4. Doprava vlastnými vozidlami (ADR) priamo k zákazníkovi. Autá do 3,5ton, auto 7,5ton.
 5. Vlastná vstupná a výstupná kontrola, úsek finalizácie a expedície, systém manažérstva kvality = základný pilier pre našu politiku kvality: „štandardom musí byť dodávka kvalitných produktov bez následných reklamácií a spokojnosť zákazníkov“.

Chcete poznať ďalších 5 dôvodov? Staňte sa našim zákazníkom a spoznajte ich osobne :)

Hore | Úvod

mikrochem sluzby

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG