Code of ethics

Etický kódex

predstavuje súhrn morálnych požiadaviek, pravidiel, princípov a ideálov, podľa ktorých by sa mal riadiť každý zamestnanec, spoločnosť ako celok, a to vo vzťahu k externému i internému prostrediu a vyžadovať ich plnenie aj od svojich dodávateľov a subdodávateľov. Opisuje možné porušenia, poskytuje návod pri identifikácii a riešení etických problémov a vysvetľuje, ako treba nahlasovať porušenia etických zásad.

Etický kódex, ktorý vychádza zo základných hodnôt spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o., je nástrojom, ktorý zvyšuje štandard správania zamestnancov, podporuje rozvoj etiky a firemnej kultúry, napomáha k zlepšeniu medziľudských vzťahov na pracovisku a prispieva tiež k zlepšeniu dobrého mena spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o.

Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti. Vedenie spoločnosti a zamestnanci na riadiacich pozíciách sa správajú tak, aby boli vzorom pri uplatňovaní a dodržiavaní Etického kódexu. Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. očakáva, že sa všetci dodávatelia, subdodávatelia, obchodní partneri, ako aj iné osoby, ktoré vstupujú do akejkoľvek spolupráce so spoločnosťou, budú správať v zhode so všeobecnými etickými princípmi, budú dodržiavať platné zákony a pracovné predpisy a jednať v súlade s týmto etickým kódexom.

Všetci zamestnanci sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, hlásiť sa k jeho pravidlám a dbať o svoju profesijnú česť. Pri uplatňovaní etického kódexu dbajú všetci zamestnanci MIKROCHEM spol. s r.o. na dodržiavanie legislatívnych noriem. Etické konanie a dobré meno má kľúčový význam pre úspešné dlhodobé fungovanie spoločnosti na trhu.

Hodnoty a zásady spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o.:

 • Pracujeme pre dlhodobú prosperitu spoločnosti a zamestnancov.
 • Rozhodujeme a konáme zodpovedne a čestne voči našim zamestnancom, zákazníkom a ostatným partnerom.
 • Každý zamestnanec je súčasťou nášho tímu - spoločnou prácou dosahujeme lepšie výsledky
 • Robíme všetko pre spokojnosť zákazníka.
 • Slušné vyslovenie vlastného názoru je pozitívnym podnetom na zlepšenie.
 • Vážime si svojich zamestnancov.
 • Podporujeme osobný a profesijný rast zamestnancov.
 • Vážime si prácu ostatných a navzájom sa k sebe správame s úctou a rešpektom.
 • Rešpektujeme zásady slušného správania.
 • Kladieme dôraz na osobnú zodpovednosť.
 • Sme aktívni a hľadáme cesty k trvalému zlepšovaniu a inováciám
 • Dbáme na ochranu životného prostredia.
 • Netolerujeme diskrimináciu akéhokoľvek druhu.
 • Dodržiavame normy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Netolerujeme korupčné správanie.
 • Sme hrdí na svoju firmu.
 • Odmietame všetky formy detskej a nútenej práce.
 • Chceme byť najlepší v tom, čo robíme a aj v tom, ako to robíme.

Naša filozofia

Naše poslanie

Našim hlavným poslaním je poskytnúť zákazníkom komplexné služby a konkrétne technické riešenia súvisiace s tvorbou a spracovaním dokumentov za pomoci najnovších technológií. 

Naše priority

Našou prioritou je spokojnosť zákazníka. Posudzujeme požiadavky zákazníka a uspokojujeme jeho potreby. Sme bezproblémovým dodávateľom a vo vlastnej práci aj vo vzťahu k zákazníkom uplatňujeme čestnosť a korektný prístup.

Náš cieľ

Náš cieľ bol a je získať si dlhodobú dôveru našich zákazníkov a partnerov. Sme otvorení novým veciam a zameriavame sa na priania našich zákazníkov a partnerov.

Základné princípy

1. Rovnosť príležitostí a slušné zaobchádzanie 

Vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, zamestnancami na všetkých úrovniach navzájom sú založené na úcte a dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. sa zaväzuje ochraňovať morálnu integritu svojich zamestnancov a garantovať ich právo na pracovné podmienky rešpektujúce dôstojnosť jednotlivca. So zreteľom na to spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. chráni svojich zamestnancov pred psychickým násilím a bráni všetkým takým postojom alebo formám správania, ktoré majú za následok diskrimináciu alebo ohrozujú jednotlivca, alebo jeho presvedčenie či osobné priority (napr. útoky, hrozby, izolácia alebo nadmerné zasahovanie do súkromia, profesionálne obmedzenia). 

Povinnosťou každého zamestnanca je vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, slušnosti, dôvery a spolupatričnosti. V spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. nie sú tolerované žiadne prejavy fyzického psychického alebo sexuálneho obťažovania. Zakázané sú aj akékoľvek iné formy správania alebo slovného prejavu, ktoré by mohli rušivo pôsobiť na pocity jednotlivca.

Zamestnanec sa nesmie zapájať do žiadnej formy ohrozovania, zastrašovania alebo nepriateľského konania, najmä nie do ohrozovania, zastrašovania alebo nepriateľského konania na základe odlišnej rasy, farby pleti, pohlavia, národnosti, veku, sexuálnej orientácie, počtu odpracovaných rokov, zdravotného stavu, náboženského alebo politického presvedčenia.

Zamestnanec takisto nesmie odosielať, zverejňovať alebo rozširovať na pracovisku akékoľvek materiály vyvolávajúce nepriateľstvo voči jednotlivcovi alebo skupine z dôvodu rasy, farby pleti, pohlavia, národnosti, veku, sexuálnej orientácie, počtu odpracovaných rokov, zdravotného stavu, náboženského alebo politického presvedčenia, prípadne vyvíjať činnosti poškodzujúce iného zamestnanca, obchodného partnera alebo zástupcu tretej strany.

Zamestnanec, ktorý je presvedčený, že sa stal obeťou obťažovania alebo akejkoľvek diskriminácie, má právo oznámiť túto skutočnosť vedeniu spoločnosti, ktoré preskúma, či došlo k porušeniu Etického kódexu.

2. Nediskriminačné postupy pri zamestnávaní a boj proti šikanovaniu

Každý z nás plní dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, že so všetkými našimi kolegami sa bude jednať s dôstojnosťou a s rešpektom. Ako zamestnávateľ uplatňujúci rovnaké príležitosti nediskriminujeme pri nábore, výbere, odmeňovaní, školeniach, pridelenie práce, povýšení, ukončení pracovného pomeru alebo ostatných činností so zamestnávaním podľa rasy, farby pleti, národnosti, náboženskej viery, pohlavia, veku, etnického alebo národnostného pôvodu, rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rodovej identity, členstve alebo aktivity v odboroch alebo súčasnej či skoršie invalidity človeka. 

V spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. je na rozmanitosť nazerané ako na konkurenčnú výhodu, ktorá ide za hranice rozdielov akéhokoľvek druhu a zahŕňa ďalšie charakteristiky, ako je rôzny štýl myslenia a pracovných postupov. Zamestnanci sú chránení pred obťažovaním, nátlakom, zastrašovaním, prenasledovaním, odvetou. Diskrimináciu za podanie sťažnosti či pomáhanie pri vyšetrovaní. Netolerujeme obťažovanie, šikanovanie či nezákonnú diskrimináciu akéhokoľvek druhu.

Je neprijateľné robiť sexuálne návrhy či inak obťažovať a šikanovať  ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o., zákazníka či dodávateľa. Rovnako nie sú nikdy prijateľné vtipy alebo zobrazenie, ktorá hanobí konkrétne skupiny (napr. národnostné alebo náboženské). Naše rozhodnutie ohľadom zamestnávania ľudí musia byť spravodlivé, nezaujaté a založené na faktoch.

3. Detská a nútená práca

Spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. striktne odmieta všetky formy detskej a nútenej práce. Takisto očakávame, že naši partneri, dodávatelia a subdodávatelia budú rešpektovať a chrániť ľudské práva, nebudú tolerovať nútene práce a budú odmietať a nebudú sa zúčastňovať na využívaní detskej práce alebo ťažiť z jej využívania.

Zamestnanci spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. ako aj jej obchodní  partneri, dodávatelia a subdodávatelia sa musia riadiť Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN. Nesmú sa zapájať do obchodovania s ľuďmi; ničiť, skrývať, zabaviť alebo iným spôsobom odoprieť zamestnancovi prístup k jeho identifikačným dokladom alebo iným osobným dokumentom; používať zavádzajúce alebo podvodné postupy zamestnávania zamestnancov, ako je zatajenie alebo zásadné skreslenie kľúčových podmienok pracovného pomeru vrátane mzdy, zamestnaneckých výhody, miesta práce, životných podmienok, bývania a súvisiacich nákladov; neposkytnúť písomnú pracovnú zmluvu, dohodu o práci alebo iný potrebný pracovný dokument v jazyku, ktorému zamestnanec rozumie a kde poskytnutie takejto dohody vyžaduje zákon alebo zmluva.

Všetci zamestnanci musia mať  pracovnú zmluvy, alebo budú krytí dohodami, ktoré špecifikujú podmienky zamestnania a výpovedné podmienky, aby bolo jasné, že zamestnanec je zamestnaný dobrovoľne.

4. Mzda a pracovná doba

Zamestnanci spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. nesmú prekračovať bežnú pracovnú dobu ustanovenú zákonom a dohodnutú v pracovnej zmluve. Zároveň MIKROCHEM spol. s r.o. vhodne kompenzuje nadčasy, prinajmenšom na štátom požadovanej minimálnej úrovni.

MIKROCHEM spol. s r.o. spĺňa, všetky aplikovateľné zákony a nariadenia týkajúce sa miezd a pracovnej doby, vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na minimálnu mzdu, nadčasy, jednotlivé sadzby a iné prvky finančných a nefinančných náhrad, a bude poskytovať zákonom nariadené výhody. 

5. Rešpektovanie zákonov a pravidiel hospodárskej súťaže

Zabezpečenie súladu so zákonmi a dodržiavanie príslušných legislatívnych noriem sú prioritou spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. Spoločnosť sa preto zaväzuje k podpore a k vytvoreniu potrebných podmienok umožňujúcich dodržiavanie súladu prostredníctvom poskytovania príslušných školení a relevantných informácií pre svojich zamestnancov. 

Povinnosťou každého zamestnanca je oboznámenie sa a následné dodržiavanie legislatívnych noriem súvisiacich s výkonom jeho práce. Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. venuje mimoriadnu pozornosť dodržiavaniu právnych predpisov upravujúcich ochranu hospodárskej súťaže vo všetkých jej obchodných zmluvách  a rokovaniach s tretími stranami. Nezúčastňuje sa na nezákonných dohodách o cenách ani na protiprávnych pokusoch riadiť trhový vplyv medzi konkurenciou. Spoločnosť neodmieta poskytnutie informácií ani nezatajuje, neskresľuje alebo nepredkladá s oneskorením žiadne informácie, ktoré regulačné orgány požadujú na výkon ich kontrolných činností a riadne s nimi spolupracuje.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. sa vyhýba kontaktu s konkurentmi, ktoré by mohlo vytvárať čo i len zdanie nepatričných dohôd, či už ide o osobný, písomný, telefonický kontakt či  prostredníctvom e-mailu. Sme starostliví pri písaní i pri hovore, aby sme sa vyhli akýmkoľvek  vyhlásením, ktoré by mohli byť nepatrične vykladané, že naznačujú úmysel konať protisúťažným spôsobom.

Zamestnanec sa nesmie zapájať do žiadnych činností, ktoré by boli v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže a mal by zabrániť čo i len náznaku možného porušenia predpisov. Ak bude mať zamestnanec pred výkonom akejkoľvek činnosti pochybnosť, môže požiadať o odborné stanovisko vedenie spoločnosti.

6. Ochrana dobrého mena firmy

Dobrá povesť je základným nehmotným aktívom a cennou obchodnou hodnotou spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o., za ktorú sme zodpovední všetci spoločne a bez rozdielu. Každý zamestnanec svojím správaním, konaním, prejavom a výzorom reprezentuje nielen sám seba, ale vystupuje aj ako predstaviteľ spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. Z tohto dôvodu každý zamestnanec dbá o jej dobré meno a ochranu jej záujmov, a preto sa správa tak, aby nikdy nepoškodil jej dobré meno.

7. Spoločenská zodpovednosť

Zodpovedný prístup voči externému prostrediu a spoločnosti je dôležitý na zabezpečenie a udržanie úspechu a rastu MIKROCHEM spol. s r.o. cez svoje produkty a služby, uskutočnené investície, ako aj v pozícii zamestnávateľa MIKROCHEM spol. s r.o. hrá významnú úlohu v spoločnosti a v ekonomike ako celku. Spoločenské prijatie MIKROCHEM spol. s r.o. vo všetkých oblastiach jej pôsobnosti je dôležité. Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. si je vedomá toho, že aj jej aktivity môžu mať priamy aj nepriamy vplyv na podmienky, ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti.

Z týchto dôvodov sa spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. usiluje, aby sa jej činnosť a aktivity realizovali  spôsobom únosným pre životné prostredie, rešpektovali sa miestne hodnoty, ako aj spoločnosť ako celok.

V tomto duchu postupujú aj zamestnanci pri výkone svojej pracovnej činnosti.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. sa nesmie zapojiť do žiadnej formy nekalej súťaže.

Konflikt záujmov a protikorupčné aktivity

8. Korupcia

Korupcia predstavuje negatívny spoločenský jav a je prekážkou dobrého fungovania spoločnosti. Má za následok zvyšovanie nákladov, znižovanie ekonomickej efektivity, je znakom nedostatku solidarity a môže ohroziť dôstojnosť a integritu tých, ktorí proti svojej vôli znášajú jej dôsledky. Preto spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. odmieta a zavrhuje korupciu v akejkoľvek forme, kedykoľvek, kdekoľvek a za akýchkoľvek okolností. Vo všeobecnosti sa korupciou rozumejú protispoločenské i protiprávne javy vo verejnom i súkromnom sektore. ide o postup, ktorý spoločnosťou MIKROCHEM spol. s r.o. nie je tolerovaný.

Spoločnosť je presvedčená, že úspech, udržateľné výsledky a rast dosiahne v čestnom konkurenčnom boji vďaka svojim kvalitným a hodnotným produktom a službám.

Proti korupcii spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. bojuje pomocou vôle a odhodlania všetkých zamestnancov na všetkých úrovniach a vytvára nástroje a podmienky na úspešný boj s korupciou.

Aktívna korupcia spočíva v poskytnutí výhody inej osobe s úmyslom zabezpečiť, aby táto osoba konala alebo sa zdržala konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie najmä s cieľom čiastočne alebo úplne obísť rozhodovací mechanizmus (zabezpečiť povolenie, právo, dodávku, obchod, zmluvu atď.).

Aby si spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. udržala dôveru svojich partnerov, vyhýba sa všetkým formám korupcie a tiež takým aktivitám, ktoré by mohli byť vnímané ako forma korupcie. Neponúka, nesľubuje ani neposkytuje protiprávne výhody s cieľom zabezpečiť si zvýhodnenie alebo ovplyvniť rozhodnutie vo svoj prospech.  Pasívna korupcia pozostáva z prijatia výhody, ktorej protihodnotou je ovplyvnenie rozhodovania.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. nedovoľuje, aby obchodné rozhodnutia ovplyvňovali ponuky alebo prísľuby jej partnerov v zmysle poskytnutia nezákonných zvýhodnení a ani takéto ponuky neakceptuje. Zároveň platí, že od svojich partnerov nezákonné ponuky nevyžaduje. Vyhýba sa vytváraniu dojmu, že obchodné rozhodnutia by mohli byť takýmito ponukami ovplyvňované.

Žiaden zo zamestnancov spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. neponúka, nesľubuje a ani neprijme žiadne nezákonné zvýhodnenia, ktoré by mohli následne ovplyvniť obchodné rozhodnutia. V prípade prísľubu, ponuky alebo požiadania úplatkov sú zamestnanci povinní bez zbytočného odkladu o tom informovať vedenie spoločnosti prostredníctvom komunikačných kanálov na to určených. To isté platí v prípade, ak sa dozvedia o skutočnostiach nasvedčujúcich korupčnému správaniu.

Nulovú toleranciu od korupcie spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. vyžadujú aj od svojich partnerov, dodávateľov a subdodávateľov. Sme zástancami prístupov nulovej tolerancie ku všetkým formám úplatkárstva a korupcie.

9. Konflikt záujmov

Konflikt záujmov predstavuje situáciu, pri ktorej osobné záujmy alebo aktivity zamestnanca nevhodne ovplyvňujú alebo zasahujú alebo by mohli zasiahnuť do jeho pracovnej činnosti alebo efektívnej výkonnosti pre spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o., alebo v prípade, keď zamestnanec alebo člen jeho rodiny získava neoprávnené osobné výhody v dôsledku postavenia zamestnanca v spoločnosti. Zapájanie sa zamestnancov do činností, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, resp. pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, nie je povolené.

Zamestnanci sa musia správať etickým spôsobom a nevyhľadávajú ani neprijímajú nijaký osobný prospech na úkor spoločnosti. Spoločnosť má právo preskúmať podozrivé vzťahy a nevhodné správanie svojich zamestnancov.

Keďže nie je možné uviesť všetky situácie alebo vzťahy vytvárajúce aktuálny alebo potenciálny konflikt záujmov a každá konkrétna situácia sa musí vyhodnotiť samostatne, je treba bezodkladne oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov. Ak zamestnanec zistí konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu a preukázateľným spôsobom informovať svojho nadriadeného a ten v súlade s príslušnými postupmi informuje vedenie spoločnosti, ktoré s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu posúdi, či ide o konflikt záujmov alebo nie. Ak zamestnanec neoznámi okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude táto skutočnosť samotná predstavovať porušenie týchto zásad. Oznámenie neznamená porušenie pravidiel, naopak, je splnením povinnosti.

Ku konfliktu záujmov môže dôjsť napríklad v situácii:

Ak zamestnanec MIKROCHEM spol. s r.o. alebo člen jeho rodiny (manžel, rodičia, súrodenci alebo deti zamestnanca alebo manžela) priamo alebo nepriamo:

je aktívny v rovnakej alebo podobnej podnikateľskej činnosti ako činnosť, ktorá  predstavuje hlavný predmet činnosti spoločnosti alebo vlastní rozhodujúci podiel v podniku, ktorý je v obchodnom vzťahu alebo sa usiluje o nadviazanie obchodného vzťahu so spoločnosťou, vstupuje do zmluvného vzťahu so spoločnosťou MIKROCHEM spol. s r.o., predmetom ktorého je predaj, prenájom alebo kúpa akéhokoľvek druhu majetku alebo služieb, pokiaľ nejde o rutinné operácie, má osobný prospech z predaja, nájmu, kúpy alebo z iných transakcií, pri ktorých spoločnosť vystupuje ako účastník.

Počas trvania pracovného pomeru nesmie zamestnanec bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť v zmysle platných predpisov, ktorá je zhodná alebo obdobná s predmetom činnosti spoločnosti. Pod pojmom výkon zárobkovej činnosti sa rozumie najmä činnosť vykonávaná na základe pracovnej zmluvy, zmluvy o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prípadne inej zmluvy alebo podnikateľská činnosť.

10. Dary a odmeny (dary, pozornosti, pohostenia a iné výhody)

Pojem dar predstavuje akýkoľvek druh úžitku, napríklad predmet, pozornosť, zľavu  z ceny služieb, resp. produktov, pohostenie, úhradu cestovných nákladov a/alebo úhradu ubytovania, pozvanie na športové alebo kultúrne podujatie, pozvanie na veľtrh, konferenciu alebo vzdelávacie podujatie bez uhradenia účastníckeho poplatku, prísľub získania zamestnania a pod.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. poskytuje len také dary a pozornosti, ktoré nemôžu vzbudiť dojem, že ako protihodnota je očakávané určité správanie, obchodné alebo iné rozhodnutie, alebo ktoré by boli v rozpore s právom, obchodnou praxou alebo etickými kódexmi partnerov, s ktorými má MIKROCHEM spol. s r.o. obchodné alebo iné právne vzťahy.

Poskytovanie darov, pozorností, pohostenia a iných výhod (ďalej len „dar“)  Spoločnosť alebo zamestnanec môže poskytnúť len taký dar, ktorý nepresahuje bežné chápanie obchodnej praxe a zároveň je primeraný okolnostiam. Nesmie vzniknúť žiadne podozrenie, že dar je poskytnutý s cieľom ovplyvnenia osoby, ktorá v súčasnosti rozhoduje alebo bude rozhodovať v záležitostiach spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. Osobitne je dôležité zvažovať túto okolnosť vo vzťahu k orgánom verejnej moci v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Dary v podobe peňažnej hotovosti, nákupných poukazov, akcií, dlhopisov, provízií alebo iných peňažných hodnôt nie sú prípustné za žiadnych okolností.

Propagačné predmety, ktoré daruje spoločnosť svojim partnerom, sú vnímané ako podpora imidžu a jej obchodného mena. Všetky poskytované dary, s výnimkou darov symbolickej hodnoty, musia byť zdokumentované a musia byť odsúhlasené podľa postupov uvedených vo vnútorných predpisoch spoločnosti. 

Prijímanie darov

Zamestnanci nesmú nikdy vyžadovať dary. Zamestnanci môžu prijať dar iba vtedy, ak v žiadnom prípade nemôže vzniknúť podozrenie, že darca očakáva určité správanie, resp. rozhodnutie obdarovaného ako protihodnotu. V prípade pochybností, a to najmä vtedy, ak je obdarovaný schopný ovplyvniť obchodné rozhodnutie týkajúce sa záujmov darcu, je dar možné prijať až po súhlase priameho nadriadeného.

Dary v podobe peňažnej hotovosti, nákupných poukazov, akcií, dlhopisov, provízií alebo iných peňažných hodnôt nie sú prípustné za žiadnych okolností. Zamestnanec smie prijať dar, iba ak nepresahuje bežné chápanie obchodnej praxe a zároveň je primeraný okolnostiam. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti so svojím pracovným zaradením dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektívnosť a nestrannosť jeho rozhodovania.

Ak zamestnanec dodatočne zistí, že dar odporuje uvedeným pravidlám, informuje svojho nadriadeného a dar vráti.

11. Sponzorstvo a darcovstvo

Sponzorstvo predstavuje zmluvnú spoluprácu s organizáciou alebo usporiadateľom spoločenskej udalosti, ktorá zabezpečí podporu komunikačných a marketingových cieľov spoločnosti za dohodnutú finančnú odplatu.

Darcovstvom rozumieme poskytnutie peňažného alebo nepeňažného daru slúžiaceho na podporu neziskových účelov, pričom príjemca a ani iná tretia strana neposkytuje žiadne recipročné plnenie.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. a jej zamestnanci nikdy nesmú vyžadovať dary.  Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. sa hlási k svojej sociálnej zodpovednosti, a preto svojimi aktivitami, svojou sponzorskou a darcovskou činnosťou podporuje iniciatívy najmä v oblastiach:  životného prostredia, sociálnej oblasti, vo sfére vzdelania, kultúry a športu. Realizuje ich prostredníctvom podujatí s garantovanou kvalitou, ktoré zodpovedajú konkrétnym lokálnym alebo regionálnym potrebám. Spoločnosť podporuje lokálne iniciatívy v oblasti svojich záujmov, na ktorých sa zúčastňujú miestni občania a združenia, s ktorými spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o.  spolupracuje pri plánovaní svojich aktivít tak, aby sa zachoval ich pôvodný cieľ, obsah a efektívnosť.

Udelenie sponzorstva alebo daru musí byť maximálne transparentné. Účel a príjemca sponzorstva alebo daru, ako aj potvrdenie prevzatia sú dokumentované a musia byť kedykoľvek overiteľné.

12. Politické aktivity

V zmysle Etického kódexu spoločnosť nefinancuje politické strany, ich kandidátov alebo ich zástupcov. Spoločnosť sa zároveň zdržiava akéhokoľvek priameho alebo nepriameho vyvíjania nátlaku na politikov s cieľom presadzovania svojich obchodných záujmov a ani ich nepresadzuje prostredníctvom členstva svojich zamestnancov v politických stranách.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. nebráni zamestnancom uskutočňovať politické aktivity. Tieto aktivity zamestnanci vykonávajú výlučne ako súkromné osoby, nie ako reprezentanti spoločnosti. Politická aktivita na pracovisku a v pracovnom čase nie je prípustná.  Politické sympatie alebo členstvo zamestnancov v niektorej politickej strane alebo politickom hnutí nesmie mať žiaden negatívny dosah na riadny a poctivý výkon práce zamestnancov spoločnosti.

Zamestnanci spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sú povinní poskytovať včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o jej produktoch a službách. Nedopúšťajú sa šírenia neprávd, zatajovania, zveličovania v reklame a iných verejných vystúpeniach.

Vzťahy s interným a externým prostredím

13. Vzťah so zamestnancami/vzťahy medzi spolupracovníkmi

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. si ako zamestnávateľ uvedomuje, že jej zamestnanci predstavujú pre spoločnosť najvyššiu hodnotu. Vzťahy k zamestnancom a vzťahy medzi zamestnancami na všetkých úrovniach sú založené na úcte a dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. sa zameriava na výkon a je odhodlaná dosahovať čo najlepšie výsledky pomocou podpory a odmeňovania kvalitného výkonu. V súlade s týmto zameraním spoločnosť vytvára prostredie poskytujúce podmienky na osobnostný a odborný rast svojich zamestnancov, a to najmä prostredníctvom investícií do rozvoja ich schopností, zručností a vedomostí. Spoločnosť zároveň očakáva od svojich zamestnancov vysoké osobnostné štandardy v pracovných výkonoch, v zamestnaneckých vzťahoch, ako aj v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia.

V spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sa udržiava kultúra otvorenej komunikácie. Zamestnanci počúvajú ostatných, o témach diskutujú otvorene a profesionálne, aktívne vyhľadávajú názory ostatných, výmenou rôznorodých názorov sa usilujú nachádzať správne riešenie. Pri rozhodovaní a riešení problémov spoločnosť motivuje zamestnancov k vlastnej iniciatíve. Každý zamestnanec môže a má predkladať návrhy, ktorými môže prispieť k zlepšeniu v akejkoľvek oblasti činnosti spoločnosti.

Považujeme za podnikateľský imperatív budovať, oslavovať a pestovať firemnú kultúru, ktorá je ústretová a poskytuje rovnaké príležitosti všetkým. S ľuďmi, či už interne alebo externe, rokujeme s dôstojnosťou a s rešpektom. Komunikáciu medzi všetkými úrovňami našich zamestnancov vedieme otvorene a čestne, pričom takáto komunikácia podlieha všetkým zákonným a konkurenčným obmedzeniam.

Zamestnanci, ktorí majú obavy súvisiace s prácou, môžu využiť postupy otvorených dverí zriadené spoločností s cieľom spravodlivého vyriešenia obáv. Tieto postupy sú navrhnuté tak, aby pomáhali zamestnancom, ktorí pociťujú, že boli porušené zavedené zásady a postupy spoločnosti alebo nie sú používané dôsledne, alebo ktorí majú iné závažné obavy súvisiace s prácou.

Všetci zamestnanci sú členmi tímu MIKROCHEM spol. s r.o. a každý koná v súlade so záujmami a prioritami tohto tímu.

14.Vzťahy so zákazníkmi

Pri svojej podnikateľskej činnosti spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. uplatňuje čestný, korektný a zodpovedný prístup voči zákazníkom, pričom uspokojovanie ich potrieb a záujmov považuje za predpoklad úspešného a trvalého obchodného vzťahu. Vzťahy so zákazníkmi zakladá na diskrétnosti, zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania a diskriminácie. Spoločnosť používa iba legitímne obchodné metódy a informácie od zákazníkov považuje za dôverné.

MIKROCHEM spol. s r.o. dodržiava dohodnuté obchodné podmienky. V prípade, že v dôsledku mimoriadnych okolností nemôže splniť dohodnuté podmienky, čo najrýchlejšie iniciuje rokovanie s obchodným partnerom s cieľom hľadať alternatívne riešenie. 

MIKROCHEM spol. s r.o. podporuje politiku “otvorených dverí”.

Zamestnanci spoločnosti MIKROCHEM sú povinní poskytovať včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o jej produktoch a službách. Nedopúšťajú sa šírenia neprávd, zatajovania, zveličovania v reklame a iných verejných vystúpeniach. 

15. Vzťahy s dodávateľmi

Pri svojej podnikateľskej činnosti spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. uplatňuje čestný, korektný a zodpovedný prístup voči dodávateľom. Prostredníctvom princípov vzájomnej úcty a dôvery vytvára obojstranne prospešné podnikateľské vzťahy, založené na diskrétnosti, zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania a diskriminácie. MIKROCHEM spol. s r.o. vytvára rovnaké a transparentné podmienky pre všetkých svojich obchodných partnerov, používa iba legitímne obchodné metódy a informácie od dodávateľov považuje za dôverné. 

Pre svojich obchodných partnerov a ich zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti v priestoroch spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o., vytvára bezpečné pracovné prostredie. MIKROCHEM spol. s r.o. dodržiava dohodnuté obchodné podmienky. V prípade, že v dôsledku mimoriadnych okolností nemôže splniť dohodnuté podmienky, čo najrýchlejšie iniciuje rokovanie s obchodným partnerom s cieľom hľadať alternatívne riešenie.

16. Vzťahy s inštitúciami

Všetky vzťahy so slovenskými alebo medzinárodnými inštitúciami vychádzajú z potreby hodnotenia dosahu legislatívnych a administratívnych opatrení na spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o., z nevyhnutnosti spolupráce s regulačnými orgánmi (žiadosti, rozhodnutia, otázky, a pod.) a z potreby ich oboznámenia sa so stanoviskom spoločnosti k relevantným témam. 

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. sa vo vzťahu k verejným inštitúciám správa v súlade so zákonnými a etickými princípmi a postupmi, nevytvára priestor na nezákonnú podporu, podnecovanie alebo nevhodné ovplyvňovanie, ktoré by mohli ohroziť dobrú povesť spoločnosti. Zamestnanci oprávnení vystupovať vo vzťahoch spoločnosti s verejnými inštitúciami sú povinní konať v súlade so zákonom a morálkou tak, aby sa predišlo čo i len náznaku akéhokoľvek nevhodného správania. Zamestnanci v komunikácii s inštitúciami sú povinní poskytovať pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie v primeranom rozsahu.

17. Vzťahy k majiteľom spoločnosti

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. vykonáva svoju podnikateľskú činnosť tak, aby chránila hospodársku a finančnú výkonnosť a ďalej zvyšovala jej hodnotu s cieľom poskytnúť jej majiteľom primeranú odmenu za riziko súvisiace s investovaním kapitálu do spoločnosti.

Vedúci zamestnanci spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. uplatňujú systém organizácie a riadenia, ktorý vychádza z noriem transparentnosti a korektnosti. Tento systém organizácie a riadenia je v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a zároveň v súlade s medzinárodnou praxou.

18. Komunikácia s verejnosťou

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. rešpektuje a dodržiava princípy slobodného vyjadrovania, nezávislosti médií a ochrany osobnostných práv a práv na prístup k informáciám. V súlade nastavením svojej komunikačnej politiky sa spoločnosť zaväzuje poskytovať úplné, neskreslené, pochopiteľné informácie zverejnené v správnom čase. V mene spoločnosti môžu vystupovať iba oprávnené osoby.

Zamestnanec, ktorý chce verejne vystúpiť, publikovať alebo zúčastniť sa diskusií súvisiacich so spoločnosťou alebo predmetom jej činnosti, musí získať súhlas od oprávneného nadriadeného okrem prípadov určených všeobecne záväznými predpismi.

Všetky požiadavky na komunikáciu s externým prostredím sú zamestnanci povinní bezodkladne adresovať vedenie spoločnosti.

Ochrana a dôvernosť informácií

19. Ochrana osobných údajov a súkromia

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. rešpektuje a chráni osobné údaje všetkých osôb, ktorých údaje má k dispozícii. Osobné údaje sú získavané výlučne so súhlasom dotknutej osoby, na vymedzený alebo ustanovený účel a spracovávané len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracovania v zmysle vnútorných postupov a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. K osobným údajom majú prístup len zamestnanci, ktorí ich potrebujú poznať z dôvodu ich pracovného zaradenia.

Právo na súkromie zamestnancov spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. je rešpektované uplatňovaním  všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Je zakázané skúmanie údajov týkajúcich sa súkromného života zamestnancov.

Zamestnancom nie je dovolené také správanie, ktoré by mohlo viesť k nelegálnemu použitiu osobných údajov a informácií týkajúcich sa súkromia vrátane ich použitia akýmikoľvek inými osobami, ktoré na to nie sú oprávnené.

20. Ochrana informácií, dôvernosť a mlčanlivosť

Pojem dôverné informácie zahŕňa všetky neverejné informácie, ktoré by mohli byť využité konkurenciou alebo ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť spoločnosť.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. chráni dôvernosť finančných, prevádzkových, obchodných a iných informácií, ktoré jej patria alebo súvisia s jej podnikateľskými aktivitami.

Zamestnanci musia zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré im boli zverené spoločnosťou okrem prípadu, keď je zverejnenie informácií schválené alebo povinné v zmysle platných právnych predpisov. Zamestnanci nesmú uvedené informácie použiť vo vlastný prospech alebo v prospech akejkoľvek inej osoby.

S cieľom zabezpečenia ochrany dôverných informácií sa od každého zamestnanca spoločnosti vyžaduje, aby chránil jej záujmy, tzn. zamestnanec nesmie zverejňovať informácie zvnútra spoločnosti v externom prostredí, počas osobných a telefonických rozhovorov prebiehajúcich na verejnosti zachováva dôvernosť takýchto informácií a chráni firemné dokumenty pred možnosťou neoprávneného prístupu zo strany nepovolaných osôb.

V prípade potreby poskytnutia informácií externému partnerovi v snahe zabezpečiť splnenie  úlohy je zamestnanec oprávnený poskytnúť iba nevyhnutné informácie, pričom je povinný externého partnera upozorniť na citlivosť a stupeň dôvernosti poskytovaných informácií.

Povinnosť chrániť informácie patriace MIKROCHEM spol. s r.o. sa viaže aj na zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer v spoločnosti.

21. Vykazovanie – finančné výkazy

Všetky záznamy a výkazy spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sú pripravované presne, včas, zrozumiteľne, porovnateľne a zodpovedajú skutočnosti. Sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. Zamestnanci sú povinní poskytovať súčinnosť pri aktivitách spojených s finančným výkazníctvom tak, aby záznamy o obchodných transakciách boli vždy aktuálne, úplné a odzrkadľujúce skutočný stav.

Bezpečnosť a ochrana zdravia, životného prostredia a majetku

22. Ochrana zdravia a bezpečnosti

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) sú pre MIKROCHEM spol. s r.o. prvoradé. Spoločnosť preto kladie veľký dôraz na dodržiavanie a podporu pravidiel a princípov s tým súvisiacich, uplatňuje predpisy ochrany pred požiarmi (OPP), vytvára a poskytuje bezpečné pracovné prostredie, rozvíja povedomie o možných rizikách, vynakladá snahu na ich elimináciu a podporuje zodpovedné správanie zamestnancov. Spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť bezpečne, pričom vychádza zo zodpovednej a bezpečnej prípravy každej činnosti, systematickej prevencie, ale aj realizácie nevyhnutných sankcií a postihov v záujme dodržiavania bezpečnosti práce, aby zaistila bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tiež záujmy ostatných zainteresovaných strán. Uvedené princípy uplatňuje nielen vo vnútri spoločnosti, ale aj v spolupráci s inými zainteresovanými stranami, ktoré sa podieľajú na jej aktivitách.

Spoločnosť vytvára podmienky na to, aby každý zamestnanec bol oboznámený s platnými bezpečnostnými predpismi, ako aj predpismi týkajúcimi sa ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi. Každý zamestnanec je povinný dodržiavať tieto predpisy.

Každý zamestnanec koná tak, aby seba ani ostatných nevystavil ohrozeniu zdravia a života, a to najmä používaním predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú spôsobilé riadne plniť svoju funkciu. dbá pri tom, aby tak konali aj ostatní zamestnanci a ostatné osoby nachádzajúce sa v priestoroch spoločnosti. V prípade identifikácie nebezpečných alebo zdravie poškodzujúcich pracovných podmienok je zamestnanec povinný tieto okamžite hlásiť príslušnému nadriadenému, aby sa rýchlo a účinne zabránilo možným nebezpečenstvám a obmedzili sa škody.

Spoločnosť sa zaväzuje zamestnancov pravidelne vzdelávať o bezpečnosti na pracovisku prostredníctvom systematických BOZP školení.

23. Zneužívanie alkoholu a drog

Konzumácia alkoholu, používanie drog alebo iných omamných látok sú na všetkých pracoviskách, priestoroch a vozidlách spoločnosti je prísne zakázané. Zároveň nie je akceptovateľný nástup do práce pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.

Zamestnanec taktiež nesmie nabádať iných užívať tieto látky počas pracovnej doby.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. bude pomáhať  zamestnancom, u ktorých dôjde k problémom súvisiacim so zneužívaním alkoholu či drog. Zamestnanci môžu vyhľadať pomoc dobrovoľne alebo na základe odporúčania svojich manažérov či nadriadených. Cieľom je zaoberať sa problémom skôr, než ohrozí zdravie, výkonnosť či zamestnateľnosť.

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci sú pre MIKROCHEM spol. s r.o. prvoradé.

MIKROCHEM spol. s r.o. netoleruje konzumáciu alkoholu, používanie drog a iných omamných látok

24. Otázky životného prostredia / záväzky voči životnému prostrediu

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. sa zaväzuje k ochrane životného prostredia a so zreteľom na práva budúcich generácií sa pri svojej podnikateľskej činnosti usiluje o rovnováhu medzi ekonomickými a environmentálnymi záujmami. S cieľom dodržania tohto záväzku spoločnosť prijíma preventívne opatrenia znižujúce environmentálne riziká a usiluje sa odstraňovať, resp. zmierňovať dosah svojej podnikateľskej činnosti na životné prostredie, a to prostredníctvom dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a profesionálnych postupov v predmete svojho podnikania.

MIKROCHEM spol. s r.o. sa usiluje, aby ciele a výsledky jej činností v environmentálnej oblasti boli známe jej zamestnancom, obchodným partnerom, regulačným autoritám, ako aj širokej verejnosti.

Povinnosťou každého zamestnanca je dodržiavanie všetkých platných predpisov na ochranu životného prostredia. Vzdelávaním v oblasti životného prostredia spoločnosť zvyšuje environmentálne povedomie všetkých zamestnancov. Každý zamestnanec je povinný oboznámiť sa s nepriaznivými vplyvmi, ktoré má jeho práca na životné prostredie, a vykonávať ju s ohľadom na životné prostredie a stanovené postupy.

MIKROCHEM spol. s r.o. kontroluje a udržiava svoje prevádzky tak, aby zabránili neprijateľnému riziku a poskytoval bezpečné výrobky a služby. Rozvíja a zavádza programy bezpečnostnej pripravenosti a zaväzuje sa dodržiavať vládne nariadenie a normy pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť. 

Ak sa zamestnanec dozvie o nejakom skutočnom alebo možnom škodlivom vplyve na životné prostredie spôsobenom prevádzkou spoločnosti, mal by ihneď upozorniť príslušného nadriadeného zamestnanca, aby mohli byť bezodkladne prijaté nápravné opatrenia.

25. Používanie firemného majetku a jeho ochrana

Každý zamestnanec je povinný ochraňovať a efektívne využívať všetok hmotný a nehmotný majetok spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. Použitie na iné než pracovné účely musí byť v súlade s internými predpismi spoločnosti.

Zamestnanec, ktorý zistí, prípadne sa domnieva, že opatrenia na ochranu majetku spoločnosti nie sú dostačujúce, o tom musí upovedomiť svojho nadriadeného, resp. osobu, ktorá má v danom prípade možnosť uskutočniť nápravu. To isté platí aj v prípade zistenia krádeže alebo pokusu o krádež, porušenia autorských práv, sabotáže alebo iného poškodenia majetkových záujmov spoločnosti.

Spoločnosť na svoju podnikateľskú činnosť používa len legálne nadobudnutý nehmotný a hmotný majetok.

Uplatňovanie a oznamovanie

26. Dodržiavanie Etického kódexu/zabezpečenie súladu

Etický kódex spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a zamestnancov spoločnosti vrátane vedenia a majiteľov spoločnosti. Všetci zamestnanci spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. si uvedomujú, že porušovanie Etického kódexu narúša dôveru v spoločnosť. Od všetkých zamestnancov sa očakáva, že sa oboznámia s týmto Etickým kódexom a pri vykonávaní svojej každodennej práce budú dodržiavať a uplatňovať princípy v ňom uvedené. S cieľom zabezpečenia tejto povinnosti bude výtlačok Etického kódexu distribuovaný každému zamestnancovi spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. a taktiež bude dostupný k nahliadnutiu na všetkých prevádzkach spoločnosti.

Od vedúcich zamestnancov sa očakáva aktívna účasť na implementácii a na presadzovaní  Etického kódexu. Sú zodpovední za to, že zamestnanci im podriadení sú s obsahom Etického kódexu oboznámení a konajú podľa jeho princípov počas svojej každodennej práce.

Keďže spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. očakáva, že jej partneri budú spoločne s jej zamestnancami tento kódex dodržiavať a jeho princípy ďalej rozvíjať, bude tento kódex sprístupnený na webovej stránke: www.mikrochem.com

27. Hlásenie nesúladu s Etickým kódexom

Zamestnanci spoločnosti sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť každé porušenie alebo podozrenie z porušenia Etického kódexu vedeniu spoločnosti, ktoré je zodpovedné za analýzu oznámenia a vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich s objasnením prípadu.

Oznámenia o porušení alebo podozrení z porušenia Etického kódexu (zo strany zamestnanca aj externého partnera) je možné podávať prostredníctvom komunikačných kanálov zriadených spoločnosťou.

Oznámenia môžu byť zaslané/doručené  formou listu na adresu:

MIKROCHEM spol. s r.o., Etický kódex, Za dráhou 33, 902 01 Pezinok,

e-mailom na adresu: etickykodex@mikrochem.sk

Zamestnanec, ktorý oznamuje podozrenie z porušenia tohto kódexu, nebude sankcionovaný a nijakým spôsobom znevýhodňovaný.

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. sa zaväzuje dodržiavať dôvernosť v súvislosti s identitou jednotlivca, ktorý oznámenie poskytol, a do objasnenia oznámenia aj v súvislosti s identitou osoby, voči ktorej oznámenie smeruje (s výnimkou prípadov ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky). Zároveň prijíma opatrenia na ochranu týchto osôb pred možnou diskrimináciou alebo inou formou negatívnych následkov spojených s nahlásením porušenia, resp. podozrenia z porušenia Etického kódexu.

Každý zjavne nepravdivý oznam podaný so zámerom poškodiť iného zamestnanca bude považovaný za porušenie Etického kódexu.

Zodpovedný pracovník predkladá vedeniu spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. správy o podnetoch, prípadoch porušenia a o opatreniach, ktoré boli v ich dôsledku prijaté.

Zodpovedný vedúci pracovník zároveň poskytuje zamestnancom poradenstvo v prípadoch, ktoré Etický kódex neopisuje dostatočne podrobne. Zamestnanci môžu pri kladení otázok alebo žiadostí o vysvetlenie použiť všetky komunikačné kanály určené na oznamy. Takisto môžu žiadať o vysvetlenie a poradenstvo priameho nadriadeného.

Kultúra spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. je postavená na princípoch dôvery a vzájomného rešpektu, nie na nariadeniach a kontrole. Akékoľvek prejavy správania, ktoré by mohli viesť k narušeniu dôvery a obojstranného rešpektu, budú prísne posudzované a budú voči nim vyvodené dôsledky.

 

 

Etický kódex  pre obchodných partnerov

predstavuje súhrn morálnych požiadaviek, pravidiel, princípov a ideálov, podľa ktorých by sa mal riadiť každý zamestnanec, spoločnosť ako celok, a to vo vzťahu k externému i internému prostrediu a vyžadovať ich plnenie aj od svojich dodávateľov a subdodávateľov. Poskytuje návod pri identifikácii a riešení etických problémov a vysvetľuje, ako treba nahlasovať porušenia etických zásad.

Medzi našich obchodných partnerov patria dodávatelia, poskytovatelia služieb, zákazníci, partneri v oblasti transakcií, poradcovia, partneri v oblasti spoločenskej zodpovednosti a ďalší zmluvní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. Očakávame od nich, že budú dodržiavať najprísnejšie štandardy podnikateľskej etiky:

 

1. Etické hodnoty – Od obchodných partnerov spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. očakávame, že budú dodržiavať etické hodnoty opísané v Etickom kódexe a kódexe obchodného správania Spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. 

2. Ľudské práva, detská a nútená práca - Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. musia počas svojej činnosti rešpektovať striktne odmietať  všetky formy detskej a nútenej práce. Takisto očakávame, že budú rešpektovať a chrániť ľudské práva, slobodu názorov a náboženského vyznania, právo na pokojné zhromažďovanie, právo na odpočinok, právo na voľný čas a právo na pravidelné platené voľno. 

3. Ochrana zdravia, bezpečnosť a ochrana životného prostredia  – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o.,musia po celú dobu dodržiavať všetky relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. 

4. Rovnaké zaobchádzanie a rovnaké príležitosti – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. nesmú diskriminovať nikoho na základe čohokoľvek, čo nesúvisí s pracovným výkonom (pohlavie, manželský alebo rodičovský stav, vek, etnický pôvod, farba pleti, náboženské vyznanie a politické presvedčenie, zdravotné postihnutie alebo sexuálna orientácia). 

5. Komunikácia – Od obchodných partnerov spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sa očakáva, že budú dodržiavať najvyššie štandardy správania v akejkoľvek ústnej a písomnej komunikácii, založené na vzájomnej dôvere. 

6. Zabránenie obťažovaniu – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sa musia vyvarovať správaniu, ktoré by bolo možné charakterizovať ako urážlivé, zastrašujúce, ponižujúce, škodlivé alebo agresívne. 

7. Bezpečnosť informácií – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. musia spracovávať informácie týkajúce sa iných obchodných partnerov ako dôverné, v súlade s príslušnými ustanoveniami o dôvernosti informácií. Obchodní partneri sú povinní prijať vhodné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií. 

8. Zákaz obchodovania s dôvernými informáciami – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. nesmú neoprávnene používať dôverné informácie na to, aby získali materiálny zisk alebo zverejňovať a šíriť takéto informácie neoprávneným osobám. 

9. Pravdivé účtovníctvo – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o.: nesmú ohroziť transparentnosť akejkoľvek účtovnej závierky a správy a musia vždy konať v súlade s právnymi a etickými účtovnými postupmi. 

10. Majetok – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. preberajú zodpovednosť za zabezpečenie primeraného a hospodárneho využívania majetku Spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o.:, ku ktorému majú prístup alebo na ktorý majú vplyv. 

11. Zabránenie korupcii – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. musia vykonávať svoju činnosť bez akejkoľvek formy korupcie alebo podplácania, vrátane sprostredkovateľských platieb a podvodov. Tento záväzok zahŕňa aj odmietnutie ponuky na získanie akejkoľvek výhody a odmietnutie akéhokoľvek pokusu o korupciu, uskutočnených prostredníctvom ich zamestnancov, organizácií alebo sprostredkovateľov. 

12. Zabránenie konfliktu záujmov – obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. nesmú vstupovať do vzťahov so zamestnancami spoločností spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o., ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov a zabránia akýmkoľvek ďalším situáciám, ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov so spoločnosťou MIKROCHEM spol. s r.o.

13. Spravodlivá hospodárska súťaž – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. musia vykonávať svoju činnosť v súlade s pravidlami spravodlivej hospodárskej súťaže a v súlade s príslušnými zákonmi o hospodárskej súťaži. Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o. nepodporuje neetické praktiky týkajúce sa zadržiavania platieb alebo reťazenia dlhov vo svojom hodnotovom reťazci a obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sú povinní prijať opatrenia, ktoré zabránia takýmto praktikám v ich dodávateľskom reťazci. 

14. Dodržiavanie medzinárodných obchodných obmedzení – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sú povinní rešpektovať a vynakladať všetko úsilie zamerané na dodržiavanie všetkých platných obchodných pravidiel, kontrol, obmedzení, sankcií a embarga na dovoz a vývoz. Od obchodných partnerov spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sa očakáva, že zverejnia všetky relevantné informácie, týkajúce sa prípadných opatrení uplatňovaných voči nim alebo ich pridruženým spoločnostiam. 

15. Produkty a služby – Dodávatelia spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sa musia usilovať o dodávanie kvalitného, bezpečného a spoľahlivého produktu alebo služby. Dodávatelia Spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. musia vykonávať dodávky v čo najvyššej kvalite a s maximálnou spoľahlivosťou, ktoré možno očakávať pre daný typ produktu či služby. Zároveň sa zaväzujú dodávať ich načas, poskytovať pravdivé, spoľahlivé, presné a zrozumiteľné informácie a úmyselne či neúmyselne nezhoršovať očakávanú kvalitu svojich dodávok. 

16. Ochrana osobných údajov – Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. musia rešpektovať súkromie ľudí a dodržiavať zákony o ochrane osobných údajov, získavať a uchovávať len také osobné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon ich činnosti a poskytovať primerané informácie majiteľom osobných údajov v súlade so zákonom. 

 

Od obchodných partnerov spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sa očakáva, že preukážu zaviazanie sa k týmto princípom prostredníctvom zabezpečenia súladu s týmito princípmi a prijatím vhodných opatrení (vlastný obdobný kódex správania/etický kódex, obdobná politika alebo iný typ manažérskeho záväzku, ktorý dodržiavajú), vďaka ktorým je možné preukázať dodržiavanie tohto záväzku a zabezpečenie súladu s platnými zákonmi a nariadeniami. 

 

Obchodní partneri spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. sú povinní zabezpečiť, aby každá zúčastnená strana bola informovaná o uvedených očakávaniach a ich uplatňovaní. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa etiky alebo v prípade, že chcete nahlásiť akékoľvek neetické správanie, kontaktujte: etickykodex@mikrochem.sk

 

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o.: nebude tolerovať žiadne odvetné opatrenia voči osobám, ktoré nahlasujú problémy s dodržiavaním predpisov alebo ktoré vyjadria svoje obavy v dobrej viere. 

 

23. 8. 2023

RNDr. Juraj Čech, CEO